Algemene voorwaarden1. Definities

1.1 : “Verkoper” : Zelfstandig natuurlijk persoon Katrien de Hoon, handelend onder de handelsnaam “Gezhond en Zo”, met ondernemingsnummer BE0890354090. Gevestigd te Zandhoven, Hallebaan 60, Belgie. Verder “Gezhond en Zo” genoemd.

1.2 : “Koper” : de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie “Gezhond en Zo” een aanbod of offerte doet , of met wie “Gezhond en Zo” een verkoopsovereenkomst aangaat.

1.3 : “Aanbod” : een aanbod of offerte door “Gezhond en Zo” met betrekking tot de verkoop door “Gezhond en Zo” van producten.

1.4 : “Overeenkomst” : iedere overeenkomst die tussen “Gezhond en Zo” en koper tot stand komt met betrekking tot de verkoop van producten door "Gezhond en Zo" aan koper, waaronder tevens begrepen alle wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de overeenkomst.

1.5 “Producten”: fysieke producten van “Gezhond en Zo” die onderwerp zijn van een aanbod of overeenkomst.

1.6 “Webshop” : de webshop van “Gezhond en Zo”, bereikbaar via www.gezhondenzoshop.be en eventuele andere internetadressen zoals die van tijd tot tijd door “Gezhond en Zo” kunnen worden bepaald.

2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van koper op een overeenkomst of aanbod is uitgesloten.

2.2. Wijzigingen en afwijkingen van, of aanvullingen op, de algemene voorwaarden of een overeenkomst zijn slechts geldig indien “Gezhond en Zo” daarmee voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd.

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst

3.1. Tenzij een aanbod uitdrukkelijk anderszins vermeldt of een geldigheidsduur omvat, is het aanbod geheel vrijblijvend. Een aanbod is geldig zolang de voorraad strekt. De bij een aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maten, specificaties en documentatie zijn indicatief en “Gezhond en Zo” garandeert niet dat de af te leveren producten steeds daarmee overeenkomen of daaraan beantwoorden.

3.2. “Gezhond en Zo” betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het formuleren van een aanbod, maar sluit niet uit dat daarin fouten of verschrijvingen staan. Kennelijke fouten of verschrijvingen kunnen door “Gezhond en Zo” steeds en ook na bevestiging van een bestelling worden hersteld.

3.3. Koper kan een elektronisch account aanmaken voor het plaatsen van bestellingen via de webshop. Koper is verantwoordelijk voor het beveiligen van de toegang tot zijn account via zijn randapparatuur en voor het geheimhouden van de beveiligingscodes (gebruikersnaam en password) voor de toegang tot zijn account. Bij verlies of diefstal van de beveiligingscodes voor het account en/of bij (het vermoeden van) onbevoegd gebruik van het account dient koper dit zo spoedig mogelijk aan “Gezhond en Zo” door te geven, zodat de toegang tot het account kan worden geblokkeerd. Koper staat in voor het gebruik van het account en de daarmee gemoeide kosten, ook al geschiedt het gebruik zonder zijn toestemming. “Gezhond en Zo” garandeert niet de voortdurende en ongestoorde beschikbaarheid van de webshop en het account noch de kwaliteit van de verbindingen. “Gezhond en Zo” is voorts niet verantwoordelijk voor de inhoud of integriteit van enige door koper via elektronische communicatienetwerken (zoals het Internet) of via zijn account overgebrachte informatie.

3.4. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat “Gezhond en zo” een bestelling schriftelijk of langs elektronische weg heeft bevestigd dan wel overgaat tot levering van de bestelde producten. Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel, bewijst een orderbevestiging de inhoud van de bestelling, tenzij koper onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk en onderbouwd zijn bezwaren daartegen aan “Gezhond en Zo” kenbaar maakt. “Gezhond en Zo” behoudt zicht het recht voor om bestellingen, een gedeelte van bestellingen of specifieke klanten te weigeren.

4. Prijzen

4.1. Alle door “Gezhond en Zo” genoemde prijzen zijn gesteld en uitsluitend betaalbaar in Euro en worden verhoogd met van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen zoals deze van tijd tot tijd gelden. In de webshop genoemde aanbodprijzen luiden inclusief BTW en exclusief verzend- en/of leveringskosten. De administratie van “Gezhond en Zo” is bepalend voor de vaststelling van de door koper aan “Gezhond en Zo” verschuldigde bedragen, tenzij koper aantoont dat de daarin opgenomen gegevens onjuist zijn.
4.2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

5 Betaling

5.1 Bij bestelling van producten via de webshop, dient betaling gelijktijdig met de bestelling voorafgaand te geschieden met behulp van de op de site van de webshop aangegeven wijzen van elektronische betaling. In elk ander geval dient de betaling van facturen van “Gezhond en Zo” te geschieden binnen zeven dagen na bestellingsdatum op de in de webshop aangegeven bankrekening van “Gezhond en Zo”. Al de producten die deel uitmaken van een verkoopsovereenkomst, blijven ondeelbaar en in zijn geheel eigendom van “Gezhond en Zo”, en tengevolge niet leverbaar aan koper, tot de volledige betaling van de verkoopsom is geschied , binnen de zeven werkdagen na besteldatum en volgens aangegeven betalingswijzen.

5.2 Indien koper niet binnen de gestelde termijn betaalt, is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. “Gezhond en Zo” is gerechtigd om aan koper vanaf de datum van verzuim tot aan de dag van algehele voldoening wettelijke handelsrente dan wel ,indien koper een natuurlijk persoon is, wettelijke rente in rekening te brengen. Indien koper in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is koper gehouden tot betaling van alle door “Gezhond en Zo” gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtsbijstand.

5.3. Betalingswijzen : “Gezhond en Zo” bied aan koper verschillende betalingswijzen aan op de webshop :

5.3.1. Betalen via overschrijving Koper kan zijn bestelling betalen door middel van overschrijving op het op de webshop aangegeven bankrekeningnummer. Wanneer de betaling ontvangen is wordt uw bestelling binnen de 5 werkdagen verzonden via een distributeur naar keuze van “Gezhond en Zo”.

5.3.2.Electronisch Betalen via Bancontact Koper heeft de mogelijkheid zijn bestelling te betalen met Bancontact, dit gaat via een door “Gezhond en Zo” gekozen partner platform.

6. Levering

 6.1 Bij aanvaarding van de algemene voorwaarden, verklaart koper zich akkoord met de leveringsvoorwaarden zoals ze beschreven zijn bij  : leveringsvoorwaarden Gezhond en Zo.

6.1 Door “Gezhond en Zo” aangegeven levertijden zijn indicatief en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onverminderd het voorgaande, streeft “Gezhond en Zo” ernaar bestelde producten (indien op voorraad) binnen 5 werkdagen na de volledige betaling van de verkoopsom door koper aan “Gezhond en Zo” , te leveren.

6.2. “Gezhond en Zo” is bevoegd om in gedeelten te presteren. Bestellingen of gedeelten daarvan, die niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; koper wordt daarvan electronisch, per email, door “Gezhond en Zo” in kennis gesteld.

6.3. Leveringen aan huis gebeuren uitsluitend in België.

6.4. Verse diepvriesproducten kunnen niet opgestuurd worden met een pakketdienst. 
Diepvriesproducten kunnen afgehaald worden in het fysiek verkooppunt van “Gezhond en Zo” gelegen te Zandhoven, Hallebaan 60 en dit tijdens de openingsuren zoals vermeld op de website : Gezhond en Zo.

6.5. Alle andere artikelen, die niet in de diepvries bewaard dienen te worden, kunnen opgestuurd worden mits betaling van de vermelde verzend- en leveringskosten, deze kosten zullen bij het aangaan van de overeenkomst worden gespecificeerd .

6.6. “Gezhond en Zo” zal de bestelde producten (doen) afleveren op het door koper aangegeven afleveradres in Belgie. “Gezhond en Zo” is niet gehouden tot levering buiten Belgie. Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde producten gaat bij aflevering over op koper.

6.7. “Gezhond en Zo” is niet aansprakelijk indien een geleverd pakket retour komt door een adresfout. Koper verplicht zich ertoe bij verkoopsovereenkomst het juiste adres en naam van bestemmeling op te geven, zoals deze ook terug te vinden zijn op het postadres van bestemmeling. Indien de producten niet op het door koper opgegeven adres kunnen worden afgeleverd of indien koper weigert de producten in ontvangst te nemen, is “Gezhond en Zo” gerechtigd de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud aan koper in rekening te brengen.

6.8. Koper is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren op volledigheid en uiterlijk zichtbare gebreken. Eventuele reclamering terzake van onvolledige levering of uiterlijk zichtbare gebreken dient onmiddellijk na aflevering aan “Gezhond en Zo” of, in voorkomend geval, de transporteur kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval van rechten. Reclamering geeft een koper niet het recht om (een deel van) de betaling op te schorten. Een reclamering geeft jegens “Gezhond en Zo” geen enkele aanspraak, indien blijkt dat door koper en/of derden aan de geleverde producten wijzigingen zijn aangebracht. Indien er vóór de levering van de bestelde producten algemeen ingevoerde wijzigingen met betrekking tot de constructie en/of uitvoering van de producten zijn doorgevoerd, kan dit geen grond zijn voor reclamering. Afnemer zal “Gezhond en Zo” alle medewerking verlenen die nodig is ten einde de gegrondheid van een reclamering te (doen) controleren. Hieronder valt het “Gezhond en Zo” in de gelegenheid stellen de producten en/of (de omstandigheden van) het gebruik van de producten ter plaatse te (doen) controleren.

7. Retournering

7.1. Bij een defintieve verkoopsovereenkomst van producten heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na aflevering van het product aan koper of door koper aangewezen vertegenwoordiger.

7.2. Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. (zie punt 7.7) Indien koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal koper het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan “Gezhond en Zo” retourneren, conform de door “Gezhond en Zo” verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3. Wanneer koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, is koper verplicht dit binnen veertien kalenderdagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan “Gezhond en Zo”. Koper verplicht zicht ertoe het product binnen veertien kalenderdagen retour te sturen. Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, door middel van een gedateerd bewijs van verzending.

7.4. Indien koper na afloop van de in 7.3. genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, respectievelijk het product niet aan “Gezhond en Zo” heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7.5. Retourzendingen na aflevering zijn slechts toegestaan, indien “Gezhond en Zo” daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Retourzendingen dienen te geschieden in overeenstemming met de door Gezhond en Zo (op de site van de Webshop of anderszins) aangegeven procedure. Retourzendingen geschieden steeds voor risico van koper. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van koper, tenzij koper de producten volledig en onverdeeld fysiek retourneert in het fysiek verkooppunt van “Gezhond en Zo” , gelegen te Hallebaan 60, 2240 Zandhoven , en dit tijdens de openingsuren van dit fysiek verkoopunt zoals vermeld op de website : www.Gezhondenzo.be. “Gezhond en Zo” behoudt zich het recht voor behandelingskosten bij koper in rekening te brengen.

7.6. Indien koper een bedrag betaald heeft, zal “Gezhond en Zo” dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen onder voorwaarde dat het product, onbeschadigd, volledig en onverdeeld, reeds terug in bezit is van “Gezhond en Zo” .

7.7. “Gezhond en Zo” behoudt zicht recht voor om het herroepingsrecht uit te sluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien “Gezhond en Zo” dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of voor producten die snel kunnen bederven of verouderen (hieronder vallen ook voedingsproducten die bij geopende verpakking snel kunnen bederven, verouderen of onverkoopbaar worden en alle verse voeding en diepvriesvoedingsproducten).

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De door “Gezhond en zo” geleverde producten blijven eigendom van “Gezhond en Zo” totdat koper al zijn verplichtingen aan “Gezhond en Zo”, ongeacht de rechtsgrond waarop deze zijn gebaseerd, heeft voldaan.

8.2. Indien koper zijn verplichtingen jegens “Gezhond en Zo” niet nakomt, is “Gezhond en Zo” gerechtigd om op kosten van koper de geleverde producten waarop het in artikel 8.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of bij derden die deze producten voor koper houden weg te (doen) halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van alle door koper aan “Gezhond en Zo” verschuldigde bedragen dan wel, indien dit meer is, 10% van de oorspronkelijke verkoopwaarde van de betrokken producten.

9. Garantie

9.1.“Gezhond en Zo” hanteert op al haar producten de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf datum van aflevering. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging, gebrekkig onderhoud , opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper.(Zie ook artikel 9.3.) Alle voedingsproducten, snacks en aanverwanten vallen niet onder de wettelijke garantie van 2 jaar , en worden tengevolge uitgesloten van enige vorm van garantie.

9.2. De in artikel 9.1 bedoelde garantie is beperkt tot het - naar keuze van “Gezhond en Zo” - kosteloos vervangen of herstellen van het product (of een onderdeel daarvan) dan wel, indien vervanging of herstel redelijkerwijs niet van “Gezhond en Zo” kan worden gevergd, het terugbetalen van de door koper voor het betrokken product betaalde aanschafprijs. “Gezhond en Zo” behoudt zich het recht voor een eventuele waardevermindering van het geretourneerde product (op basis van een lineaire afschrijving over vijf jaar met restwaarde nul) op de aanschafprijs in aftrek te nemen. Producten of onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare nieuwe producten of onderdelen. In de garantie zijn de arbeidsuren voor diagnose en herstel/vervanging, de materiaalkosten alsmede de kosten van verpakking en van verzending door “Gezhond en Zo” naar koper begrepen.

9.3.De garantie geldt niet voor: Normale slijtage Producten waarvan merk-, typeaanduiding en/of serienummer zijn veranderd of verwijderd Geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van het Product niet van belang zijn Defecten als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik Defecten als gevolg van verwaarlozing of gebrek aan of ondeugdelijk onderhoud Defecten als gevolg van gebruik, montage of installatie van de producten in strijd met de gebruiksaanwijzing/documentatie Defecten of foutmeldingen die een gevolg zijn van een onjuiste voedingsspanning Defecten die een gevolg zijn van blootstelling aan vocht of van chemische of elektrochemische inwerking van water Defecten als gevolg van blootstelling aan ongebruikelijke koude of hitte Defecten die een gevolg zijn van gebruik van niet-originele onderdelen, randapparatuur en/of programmatuur Producten die tweedehands in omloop zijn gebracht

10. Aansprakelijkheid

10.1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten, en verklaart automatisch bij verkoopsovereenkomst voldoende geïnformeerd te zijn over de door hem gekozen producten om deze correct, juist gedoseerd en veilig te gebruiken of toe te passen.

10.2. “Gezhond en Zo” kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade van de koper of derden, verband houdend of voortvloeiend uit de verkoopsovereenkomst of het gebruik van de producten.

10.3. “Gezhond en Zo” is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van deze webshop.

11.Klachten

Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot Gezhond en Zo . Contactgegevens : Gezhond en Zo , Hallebaan 60, 2240 Zandhoven.
Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, kan u uw klacht aanmelden via het Europees ODR platform.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op een aanbod, de overeenkomst en de algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het verdrag der verenigde naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (“Weens Koopverdrag”) op de overeenkomst is uitgesloten.

12.2 Geschillen tussen “Gezhond en Zo” en een koper rijzende uit of verband houdende met een overeenkomst zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

13. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van “Gezhond en Zo” vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

14. Bedrijfsgegevens

“Gezhond en Zo” is een handelsnaam van: Katrien de Hoon Hallebaan 60 2240 Zandhoven (België) Ondernemingsnummer: BE 0890 354 090

Afdrukken